مردم خیرخواه و نیکوکار مردم نجف آباد

باسمه تعالی

* الباقیات الصالحات خیرعند ربک ثوابا *
مردم خیرونیکوکار شهرستان نجف آباد

باتوجه به قولی که داده شده بود زمین برای توسعه حسینیه نجف آبادیها درمشهدمقدس خریداری گردید،اکنون کمک ویاری همشهریان عزیزرا می طلبد.

خواهشمنداست وجوه اهدائی خودرابه دفترحسینیه درنجف آباد خ 17شهریور شرقی ودفتر حسینیه درمشهد مقدس ویا به شماره حسابهای 0210856708007 صادرات
222قرض الحسنه امام حسین (ع) یا 65قرض الحسنه حضرت قائم (عج) واریزوفیش آنرا به دفترمذکور تحویل فرمائید.
قبلا" ازمساعدت شما خیرین سپاسگزاریم.
هیأت امناء ومتولیان حسینیه نجف آبادیها
تلفن دفترنجف آباد : 81 ، 80 ، 42748879-031

تلفن دفترمشهد مقدس : 17 ،32244214 -051